Privacystatement

Chris en Voorkom voert een strikt beleid als het gaat om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens en andere data dan ook alleen in overeenstemming met de geldende wetgeving en CBF-richtlijnen. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door onszelf gebruikt en worden niet gepubliceerd of in gebruik gegeven aan derden zonder uw toestemming. U kunt te allen tijde verzoeken om inzage in, correctie van of verwijdering van de persoonlijke gegevens die wij van u hebben geregistreerd. Dit geldt voor klantgegevens van scholen, kerken en gemeenten, maar ook voor gegevens van donateurs en abonnees van de nieuwsbrieven van onze stichting.

Waarom verwerken we uw gegevens?

Gevraagd naar onze missie, dan zeggen wij “Chris en Voorkom maakt jongeren sterk”. Dit doen wij door interventies gericht op jongeren zelf, en interventies gericht op de context waarin jongeren opgroeien. We bieden preventie-, weerbaarheids- en leefstijl-programma’s op scholen, kerken en verenigingen; bieden een luisterend oor via anonieme telefoon, chat en mail, en bieden deskundigheidsbevordering aan pastorale (jeugd)medewerkers, leerkrachten, jeugdzorg-professionals, ouders, jeugdwerkers, (sport)docenten, etc.
Om deze interventies, trainingen en workshops, te plannen verwerken we gegevens van scholen, kerken en verenigingen in ons planningssysteem. Waar deze activiteiten worden gefinancierd vanuit gemeentelijke subsidies wisselen wij in subsidieaanvragen en -verantwoordingen ook gegevens uit met gemeenten. Waar geen sprake is van gemeentelijke financiering, zoals de meeste trainingen aan jeugdwerkers van kerken, en de anonieme chat die wij jongeren bieden, werken wij samen met Stichting Vrienden van De Hoop. Zij werven voor ons fondsen en donateurs. Daarbij worden gegevens van fondsen en donateurs verwerkt. Om dit allemaal zo goed mogelijk te kunnen doen, registreren we daarvoor (alleen de noodzakelijke) persoonlijke gegevens. We leggen daarom alleen de persoonlijke gegevens vast die passen bij de aard van de relatie die iemand met ons aangaat.

Welke gegevens worden door ons verwerkt?

Als het gaat om onze klanten verwerken wij de volgende gegevens: naam, (mail)adres, factuuradres, bankgegevens, en gegevens van geleverde activiteiten. Als het gaat om fondsen en donateurs gaat het om: naam, geslacht, adres, woonplaats, telefoonnummers, e-mailadressen, geboortedatum, bankrekeningnummer en social media-accounts.

Hoe worden gegevens aan ons verstrekt?

Persoonlijke gegevens worden ons aangereikt via klant- en/of donatie- en aanmeldformulieren op onze website, email, telefonisch, via papieren machtigingskaarten, via ‘actiekaarten’ (anders dan machtigingskaarten) en door werving in de publieke ruimte. Wij gaan ervan uit dat degenen die deze gegevens verstrekken, een relatie willen aangaan, hernieuwen of bestendigen met Chris en Voorkom en met het oog daarop op verschillende manieren geïnformeerd willen worden. Als het gaat om abonnementen op communicatie-uitingen van Chris en Voorkom kunt u uiteraard te allen tijde verzoeken om wijziging of beëindiging.

E-mail en website

Chris en Voorkom maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen in de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of links in onze e-mail wel of niet worden aangeklikt. Door deze informatie op e-mailniveau te registreren, kan de inhoud, vorm en frequentie beter afgestemd worden op de ontvangers van deze nieuwsbrieven.

Chris en Voorkom gebruikt op haar website cookies. Dit is software die registreert hoe van onze website gebruik wordt gemaakt (onder meer via welke link onze website wordt gevonden, welke pagina’s worden bekeken en hoe lang en op welke onderwerpen wordt doorgeklikt). Door deze gegevens te registreren op de persoonsgebonden ‘contactkaart’ in onze database, kunnen we de website zo goed mogelijk laten aansluiten bij wat onze bezoekers belangrijk vinden.

Contactinformatie

Voor vragen over het privacy-beleid of dit privacy-statement, kunt u contact opnemen met ons bedrijfsbureau via info@chrisvoorkom.nl. Ook wijzigingen in uw persoonlijke gegevens, gewenste wijzigingen in uw abonnementen op communicatie-uitingen of verzoeken tot inzage kunt u via deze weg aan ons doorgeven.

Scroll naar boven