Algemene voorwaarden

De Algemene voorwaarden van Stichting Chris en Voorkom! zijn op 1 oktober 2022 gepubliceerd.

Artikel 1 – Definities

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een training, deskundigheidsbevordering of een cursus is gesloten.
Opdrachtnemer: Stichting Chris en Voorkom!, gevestigd te Dordrecht aan de Provincialeweg 76, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 51593823.
Training: leefstijlinterventie, workshop of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
Deskundigheidsbevordering: een training met als specifieke doel om de deskundigheid te bevorderen van docenten, (kerkelijk) jeugdwerkers, etc.
Cursus: een serie trainingen of leergang met als specifieke doel om de deskundigheid te bevorderen van docenten, (kerkelijk) jeugdwerkers, etc.
Bevestiging: een schriftelijk dan wel per mail opgesteld document met daarin opgenomen de tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gemaakte afspraken, waaronder de prijzen.
Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van opdrachtnemer.
 2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
 3. Het accepteren van een afspraakbevestiging als bedoeld in artikel 3 lid 2 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
 4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in onderhavige voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden om nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 6. Indien opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 – Overeenkomst ter zake training of deskundigheidsbevordering

 1. Ter zake een training of deskundigheidsbevordering (hierna steeds genoemd: training) zal opdrachtnemer een afspraakbevestiging sturen aan opdrachtgever.
 2. De overeenkomst met betrekking tot het laten verzorgen van een training komt tot stand door acceptatie van de bevestiging.
 3. De inhoud van de bevestiging geldt als weergave van de overeenkomst. Een afwijkende acceptatie van de bevestiging geldt als verwerping van de oorspronkelijke bevestiging en als een uitnodiging tot het maken van nieuwe afspraken.

Artikel 4 – Prijzen en betaling trainingen

 1. De prijs van de training, die is vermeld in de bevestiging is slechts bindend gedurende de geldigheidsduur van die bevestiging.
 2. In de prijs van de training zijn de kosten voor het trainingsmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
 3. Na het verzorgen van de training zendt opdrachtnemer een factuur met betrekking tot de training aan de opdrachtgever, ten zij opdrachtnemer de totale kosten in rekening kan brengen bij een subsidiegever.
 4. Betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig recht op korting of verrekening door middel van storting op een door Chris en Voorkom! aangewezen bankrekening.
 5. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van een maand wordt beschouwd als een hele.
 6. Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor Chris en Voorkom! voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 25% van het te vorderen bedrag.

Artikel 5 – Annulering door opdrachtgever

 1. Bij annulering door de opdrachtgever, wordt bij:
  1. annulering meer dan 20 werkdagen voor aanvang training niets in rekening gebracht
  2. annulering minder dan 20 werkdagen voor aanvang training: 25% in rekening gebracht
  3. annulering minder dan 15 werkdagen voor aanvang training: 50% in rekening gebracht
  4. annulering minder dan 10 werkdagen voor aanvang training: 75% in rekening gebracht
  5. annulering minder dan 5 werkdagen voor aanvang training: 100 % in rekening gebracht.
 2. In geval van een annulering worden ook administratiekosten ter grootte van € 100 in rekening gebracht.
 3. Ook wanneer de kosten oorspronkelijk in rekening gebracht zouden worden bij een subsidiegever, worden de kosten genoemd in Artikel 5 bij annuleren bij opdrachtgever in rekening gebracht.
 4. Ziekte of verhindering aan de zijde van opdrachtgever geeft geen recht op vermindering of ontbinding van de overeenkomst. Een opzegging kan alleen per ondertekende brief dan wel per mail geschieden.

Artikel 6 – Annulering door opdrachtnemer

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de training te annuleren, indien de trainer onverhoopt ziek is en voor hem geen vervanger beschikbaar is.
 2. De opdrachtgever wordt hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld.
 3. Opdrachtnemer zal het door de opdrachtgever betaalde trainingsgeld restitueren, indien dit door opdrachtgever vooruit is betaald.
 4. Indien mogelijk biedt opdrachtnemer de opdrachtgever een passend alternatief aan. Indien de opdrachtgever hiervan gebruik maakt, wordt het trainingsgeld in rekening gebracht.

Artikel 7 – Vervanging trainer

Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd een trainer, door haar met de uitvoering van de trainingsovereenkomst belast, te vervangen door een andere trainer.

Paragraaf 3 – inzake cursus

Artikel 8 – Betaling cursus

 1. De opdrachtgever dient de volledige kosten van een cursus voorafgaand aan de eerste bijeenkomst van deze cursus aan opdrachtnemer te hebben voldaan.
 2. Opdrachtnemer kan voor inning van de kosten gebruik maken van automatische incasso. Indien de incasso als gevolg van onvoldoende tegoed wordt geweigerd, wordt wegens administratieve lasten € 10,= in rekening gebracht.
 3. Betaling dient in elk geval te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in tijdige betaling van een factuur, dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
  De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1%. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. Indien opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke – zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke – incassokosten voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 9 – Annulering, verplaatsing en tussentijdse beëindiging

 1. De opdrachtgever heeft na het insturen van de aanmelding voor een cursus/training een bedenktijd van zeven dagen. In geval van annulering binnen deze zeven dagen is de opdrachtgever alleen administratiekosten verschuldigd: € 12,50.
 2. Verder gelden met betrekking tot annulering de volgende bepalingen:
  1. bij annulering, gedaan binnen zeven dagen nà aanmelding èn uiterlijk op de dag direct voorafgaand aan de eerste cursus- of trainingsdag, is opdrachtgever een bedrag van € 75,- aan administratiekosten verschuldigd;
  2. bij annulering nà de eerste cursus- of trainingsdag is opdrachtgever de volledige cursuskosten verschuldigd; opdrachtgever dient dit bedrag te betalen ongeacht of er wel of geen lessen zijn gevolgd; er kan dus geen teruggave van dit bedrag plaatsvinden noch geheel, noch gedeeltelijk.
 3. In overleg kan besloten worden dat de opdrachtgever op zijn of haar verzoek de cursus/training op een later moment volgt.
  1. Bij verplaatsing van de cursusdatum meer dan 30 dagen voor aanvang van de eerste cq oorspronkelijk overeengekomen cursus- of trainingsdag wordt een bedrag van € 50,- aan administratiekosten in rekening gebracht.
  2. Bij verplaatsing van de cursusdatum tussen 30 dagen en een week voor aanvang van de eerste cq oorspronkelijk overeengekomen cursus- of trainingsdag wordt aan administratiekosten een bedrag van € 100,- in rekening gebracht.
  3. Bij verplaatsing van de cursusdatum binnen een week voor aanvang van de eerste cq oorspronkelijk overeengekomen cursus- of trainingsdag wordt een bedrag van € 150,- aan administratiekosten in rekening gebracht.
 4. In alle gevallen kan – na toestemming van opdrachtnemer – de opdrachtgever zich laten vervangen door iemand anders.
 5. De opdrachtgever is gerechtigd de reeds aangevangen cursus of training tussentijds met onmiddellijke ingang te beëindigen. De in verband met de opleiding of training bij de opdrachtgever in rekening gebrachte kosten blijven verschuldigd (dus: worden niet terugbetaald aan de opdrachtgever), tenzij sprake is van zwaarwegende omstandigheden, ter beoordeling door opdrachtnemer.
 6. Annulering en tussentijdse beëindiging dienen altijd schriftelijk, bij voorkeur via de mail, plaats te vinden. Het mailadres dat daarvoor moet worden gebruikt, is: info@chrisvoorkom.nl

Artikel 10 – Andere rechten Chris en Voorkom!

 1. In geval van een ter beoordeling van opdrachtnemer te gering aantal deelnemers voor een met de opdrachtgever overeengekomen cursus of training, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de betreffende opleiding of training te laten vervallen cq niet door te laten gaan. In dat geval is de opdrachtgever geen kosten verschuldigd en zal het eventueel reeds betaalde dan wel geïnde bedrag worden teruggestort op de door de opdrachtgever aangegeven bankrekening.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht een overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever zich niet houdt aan gemaakte afspraken dan wel zijn of haar financiële verplichtingen niet nakomt. De betalingsverplichtingen van de klant blijven evenwel bestaan.
 3. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de materiaalkosten gedurende de overeenkomst te wijzigen als een programma en/of bijbehorende literatuur voor een de cursus wijzigt.
 4. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om door de opdrachtgever tijdens een cursus/training geproduceerd (beeld)materiaal te gebruiken ten behoeve van andere door Opdrachtgever aangeboden opleidingen of trainingen.

Paragraaf 4 – overige bepalingen

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade, die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van opdrachtnemer in de uitvoering van zijn verplichtingen van de overeenkomst tussen hem en de opdrachtgever.
  Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer verstaan wordt: bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, of geleden verlies, schade aan (goederen van) derden, ladingschade en persoonlijke of immateriële schade zijn van vergoeding uitgesloten.
 2. Voor zover opdrachtnemer, uit hoofde van het hiervoor in lid 1 bepaalde, gehouden is schade te vergoeden betreft het uitsluitend die schade waartegen Opdrachtgever verzekerd is althans redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, met dien verstande dat nimmer een hoger dan het maximaal verzekerde bedrag voor vergoeding in aanmerking komt. Mocht de verzekeraar van opdrachtnemer in voorkomend geval, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaan dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst.
 3. Indirecte schade zal nooit worden vergoed.

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt en/of komt toe aan opdrachtnemer of zijn licentiegever(s) de auteursrechten en alle andere rechten van intellectuele en/of industriële eigendom op de door haar – al dan niet via elektronische weg – gedane en/of verstrekte en/of geproduceerde aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur, lesmateriaal enz.
 2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van opdrachtnemer ongeacht of aan de opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet worden verveelvoudigd, gebruikt, opgeslagen (al dan niet in een geautomatiseerd gegevensbestand) of aan derden getoond, op welke wijze dan ook.
 3. De opdrachtgever is aan opdrachtnemer per overtreding van het in lid 2 bepaalde een boete verschuldigd van € 2.500,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 13 – Verwerking (persoons)gegevens

De opdrachtgever gaat ermee akkoord dat (persoons)gegevens, die de opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekt, zoals (werk)adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, worden verwerkt in een (deels) geautomatiseerde administratie van opdrachtnemer. Deze gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van de klantenadministratie, verstekken contactgegevens aan trainers in dienst van opdrachtnemer, en toezending van informatie over cursussen of trainingen. De opdrachtgever en de opdrachtnemer zullen zich houden aan de op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor ieder der partijen bestaande
verplichtingen.

Artikel 14 – Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast het daaromtrent in de Wet of jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf worden daaronder
  begrepen.
 2. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Chris en Voorkom! reeds is begonnen met uitvoering van de overeenkomst.
 3. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 15 – Reclame

 1. De opdrachtgever dient een reclame met betrekking tot de uitvoering van de trainingsovereenkomst of de cursus dan wel een met de training samenhangende administratieve procedure schriftelijk kenbaar te maken binnen 8 dagen na aanvang van de training en deze te richten aan de directeur van Chris en Voorkom. Aangaande de reclame zal een schriftelijke reactie (per brief of per mail) volgen.
 2. Reclames aangaande de factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum op dezelfde wijze als in lid 1 vermeld kenbaar te worden gemaakt, waarna de afhandeling eveneens per brief of per mail zal plaatsvinden.

Artikel 16 – Wijziging van de voorwaarden

 1. Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.
 2. Opdrachtnemer zal gewijzigde voorwaarden tijdig aan opdrachtgever bekend maken.
 3. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra opdrachtnemer aan opdrachtgever de gewijzigde versie van de voorwaarden heeft gestuurd.

Artikel 17 – Verjaring en verval

Alle rechtsvorderingen jegens opdrachtnemer, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na één jaar nadat de betreffende vordering of aanspraak is ontstaan.

Artikel 18 – Toepasselijk recht

 1. Op alle bevestigingen, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van opdrachtnemer en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een bevestiging, algemene aanbieding, (rechts)handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter ten zij de wet anders voorschrijft.
Scroll naar boven